กรมวิทย์ฯ เตรียมขยายขอบเขตประกันคุณภาพยาสามัญครอบคลุมร้านยา

pmj9pabg0aj9

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้ยาสามัญ ได้ตรวจสอบคุณภาพยาเพิ่ม 10 รายการที่มีมูลค่าการใช้สูง ในกลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ยารักษาโรคทางเดินอาหาร  เป็นต้น พร้อมขยายขอบเขตโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา ให้ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ เช่น ร้านขายยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก  เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
นายแพทย์นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการประกันคุณภาพยา โดยการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในตำรายาสากล เช่น ปริมาณตัวยาสำคัญ การละลายของตัวยา ปริมาณความชื้น เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา” ซึ่งจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2545 – 2554 ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพยาสามัญจำนวน 451 รายการ จำนวนผลิตภัณฑ์ยาทั้งสิ้น  12,027 ตัวอย่าง จาก 3,755 ทะเบียนตำรับยา เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 235 รายการ (ร้อยละ 76 ของยาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551) ยกเว้นยากลุ่มยามะเร็ง รังสีรักษา ยากำพร้า ยาที่มีผู้ผลิตรายเดียว วัคซีน ผลิตภัณฑ์จากเลือด อาหารทางหลอดเลือดดำ ยาดมสลบชนิดแก๊ส และยาผลิตในโรงพยาบาล และ ตรวจวิเคราะห์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 23 รายการ พร้อมกับจัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์ทั้งหมดเผยแพร่ให้เครือข่ายสาธารณสุขภาครัฐทราบทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทางเว็ปไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดทำหนังสือ GREEN BOOK หรือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต” เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อยาเข้าโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้มีการเผยแพร่แล้วจำนวน 8 เล่ม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาสามัญในที่กรมบัญชีกลางประกาศควบคุมค่าใช้จ่ายจำนวน 10 รายการ ได้แก่ pantoprazole injection, famotidine tablet, bezafibrate tablet, irbesartan tablet, perindopril tablet, quinapril tablet, alendronate tablet, pamidronate injection, etidronate tablet และ cilostazol tablet ซึ่งเป็นยา
รักษาโรคทางเดินอาหาร ยาลดความดันโลหิต ยาลดไขมันในเลือด ยารักษาโรคกระดูกพรุน และยาต้านเกล็ดเลือด นอกจากนี้จะมีการขยายขอบเขตของโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการ ด้านยา ให้ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ เช่น ร้านขายยา เพื่อตรวจสอบคุณภาพยา ที่ประชาชนสามารถซื้อด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาสามัญที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
ภญ.นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กล่าวว่า  การประกันคุณภาพยาสามัญ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ ซึ่งกลไกการประกันคุณภาพยาสามัญในโรงพยาบาลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและกำลังขยายขอบเขตไปยังร้านขายยานั้น ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สั่งจ่ายยาและประชาชนว่าได้รับยาสามัญที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมนโยบายการใช้ยาสามัญและลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
24 ธันวาคม 2555
โฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.วัฒนา อู่วาณิชย์                                                            มือถือ 08 1811 2926
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017 , 99081
โทรสาร 0-2591-1707 Drug / RICH 56

แหล่งข่าวโดย » ประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

Last modified on วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 07:26 น.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4