ข่าวใหม่

ประกาศ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

---------------------------------------

 

                      1.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/209  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฐมภูมิรองรับ รพ.สต.ติดดาว

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      2.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/293  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      3.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/294  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      4.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/296  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานการวิเคราะห์

ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      5.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/307  ลงวันที่  27 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานผลคู่มือการจัดซื้อ

จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                       6.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/308  ลงวันที่  27 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอรายงานการใช้คู่มือ

การปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารรายงานพัสดุ รายงานการเงินและ

รายงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      7.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/297  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานการแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

2560 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      8.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/259  ลงวันที่  13 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)


---------------------------------------

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง  032-300130

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๕  อัตรา  และตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑  อัตรา  เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  กันยายน  -  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   1. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ เพื่อพิจารณาในการขอใช้ตำแหน่ง แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ปฏิทินกิจกรรม พิมพ์ help
Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ดูวันปัจจุบัน
Categories
ดูตามประเภท
Search
ค้นหา

มุมมองรายสัปดาห์

15 เมษายน 2018 - 21 เมษายน 2018
  สัปดาห์ก่อน 15 เมษายน 2018 - 21 เมษายน 2018 สัปดาห์ถัดไป

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4