ข่าวใหม่

kruit

 

 

                               

                      บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  โทร./โทรสาร  032-300130

ที่ รบ 0132/1164                                   วันที่  6  ธันวาคม  2560

เรื่อง  ขอปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการของ

           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  ปีงบประมาณ 2561

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

                      ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  งบดำเนินงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  ผลผลิต :  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย

ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (2100230095000000)  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน (210027000M4954) 

                      ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  จึงขออนุญาตปิดประกาศเผยแผร่ข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เรื่อง  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร

ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด

ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ตามรายงาน EB4(2)  และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   (ตามแนบท้ายประกาศนี้...) 

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

 

                                                                                                      ...............................................

                                                                                                         (นายโชติ   เกิดบัณฑิต)

                                                                                                   นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๕  อัตรา  และตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑  อัตรา  เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  กันยายน  -  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   1. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ เพื่อพิจารณาในการขอใช้ตำแหน่ง แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ปฏิทินกิจกรรม พิมพ์ help
Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ดูวันปัจจุบัน
Categories
ดูตามประเภท
Search
ค้นหา

มุมมองรายสัปดาห์

30 กรกฎาคม 2017 - 05 สิงหาคม 2017
  สัปดาห์ก่อน 30 กรกฎาคม 2017 - 05 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ถัดไป

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4