ข่าวใหม่

kruit

 

 

                               

                      บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  โทร./โทรสาร  032-300130

ที่ รบ 0132/1164                                   วันที่  6  ธันวาคม  2560

เรื่อง  ขอปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการของ

           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  ปีงบประมาณ 2561

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

                      ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  งบดำเนินงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  ผลผลิต :  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย

ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (2100230095000000)  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน (210027000M4954) 

                      ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  จึงขออนุญาตปิดประกาศเผยแผร่ข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เรื่อง  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร

ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด

ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ตามรายงาน EB4(2)  และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   (ตามแนบท้ายประกาศนี้...) 

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

 

                                                                                                      ...............................................

                                                                                                         (นายโชติ   เกิดบัณฑิต)

                                                                                                   นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๕  อัตรา  และตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑  อัตรา  เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  กันยายน  -  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   1. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ เพื่อพิจารณาในการขอใช้ตำแหน่ง แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ปฏิทินกิจกรรม พิมพ์ help
Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ดูวันปัจจุบัน
Categories
ดูตามประเภท
Search
ค้นหา

มุมมองรายวัน

เสาร์, 23 ธันวาคม 2017
  วันก่อน เสาร์, 23 ธันวาคม 2017 วันถัดไป

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4