ข่าวใหม่

kruit

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

                …………………………………………………..……                     

           

             ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข  และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ไปแล้ว นั้น

              อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ที่  88/2560  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ข้อ 2

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6  แห่งประกาศรับสมัครฯ

 ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 น.

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัด  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้  ดังนี้ (ตามแนบท้ายประกาศนี้...)

 

    

   

 

ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

...............................................

( นายเกียรติขจร  ไพศาลนันทน์)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

 

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๕  อัตรา  และตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑  อัตรา  เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  กันยายน  -  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   1. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ เพื่อพิจารณาในการขอใช้ตำแหน่ง แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ปฏิทินกิจกรรม พิมพ์ help
Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ดูวันปัจจุบัน
Categories
ดูตามประเภท
Search
ค้นหา

มุมมองรายวัน

ศุกร์, 04 สิงหาคม 2017
  วันก่อน ศุกร์, 04 สิงหาคม 2017 วันถัดไป

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4