ข่าวใหม่

ประกาศ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

---------------------------------------

 

                      1.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/209  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฐมภูมิรองรับ รพ.สต.ติดดาว

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      2.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/293  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      3.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/294  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      4.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/296  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานการวิเคราะห์

ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      5.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/307  ลงวันที่  27 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานผลคู่มือการจัดซื้อ

จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                       6.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/308  ลงวันที่  27 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอรายงานการใช้คู่มือ

การปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารรายงานพัสดุ รายงานการเงินและ

รายงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      7.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/297  ลงวันที่  26 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานการแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

2560 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)

                      8.  บันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ รบ 0132/259  ลงวันที่  13 มีนาคม 2561  เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้...)


---------------------------------------

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง  032-300130

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๕  อัตรา  และตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑  อัตรา  เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  กันยายน  -  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   1. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ เพื่อพิจารณาในการขอใช้ตำแหน่ง แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ปฏิทินกิจกรรม พิมพ์ help
Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ดูวันปัจจุบัน
Categories
ดูตามประเภท
Search
ค้นหา

มุมมองรายวัน

อาทิตย์, 11 มิถุนายน 2017
  วันก่อน อาทิตย์, 11 มิถุนายน 2017 วันถัดไป

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4