ข่าวใหม่

kruit

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

.....................................................................

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงวันที่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่าผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๑ ในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐..(หนังสือต้นฉบับ)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

 

...............................................

( นายพิภพ  เจนสุทธิเวชกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4