ข่าวใหม่

kruit

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

.....................................................................

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นั้น

       บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

        บัญชีรายชื่อดังกล่าว.... 

        ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป...(ให้อ่านเอกสารฉบับจริงได้จากเอกสารแนบท้าย)

        

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

 

...............................................

( นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 

 

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4