ข่าวใหม่

kruit

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

                …………………………………………………..……                     

           

             ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข  และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ไปแล้ว นั้น

              อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ที่  88/2560  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ข้อ 2

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6  แห่งประกาศรับสมัครฯ

 ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 น.

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี  ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัด  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้  ดังนี้ (ตามแนบท้ายประกาศนี้...)

 

    

   

 

ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

...............................................

( นายเกียรติขจร  ไพศาลนันทน์)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

 

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๕  อัตรา  และตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑  อัตรา  เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี   โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  กันยายน  -  ๑๖  กันยายน   ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   1. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวมกับคะแนนสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                        การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ เพื่อพิจารณาในการขอใช้ตำแหน่ง แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4