By Autson Web Design

ข่าวใหม่

6

ประกาศจังหวัดราชบุรี 

เรื่อง     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

..................................................................... 

        ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกอบกับคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๒๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี โดยมอบ

ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา และเลือกสรร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น

        จังหวัดราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศจังหวัดราชบุรี ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในสมรรถนะความเหมาะสมตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ รายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในเวลา ๘.๓๐ น. ของวันดังกล่าว ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา

และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                   

                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

 

...............................................

( นายเกียรติขจร  ไพศาลนันทน์ )

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4