By Autson Web Design

ข่าวใหม่

6

ประกาศจังหวัดราชบุรี 

เรื่อง     การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคูบัว

..................................................................... 

ด้วยจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคูบัว ตามรายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๗ แผ่น และรายการประกอบแบบก่อสร้างฯ จำนวน ๑๔ แผ่น ราคากลางก่อสร้างฯเป็นเงิน ๓๑๔,๔๐๐ บาท (เงินสามแสนหนึ่งเหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก แบบแปลนก่อสร้าง

 

 

 

 

 

...............................................

( นายเกียรติขจร    ไพศาลนันทน์ )

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

 

*** ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๕๖ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4