By Autson Web Design

ข่าวใหม่

6

ประกาศจังหวัดราชบุรี 

เรื่อง     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒

..................................................................... 

        ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี และประกาศจังหวัดราชบุรี  ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ไปแล้วนั้น

        จังหวัดราชบุรี ขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว.....(ประกาศจังหวัด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑)

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

 

 

...............................................

( นายเกียรติขจร  ไพศาลนันทน์ )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๐๐๑๓๐

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4